Helpdesk informacyjne

Ta usługa jest przez :
Nomad Cash Sarl.
44 Rue Henri Bequerel, Jarry
Baie Mahault
97122
Francja


Koszty są :
Nazwa usługi : PLAY PORN = Koszt to 23,37 zl na tydz od otrzymanego SMS-a. Tygodniowo otrzymasz 1 SMS-y
Helpdesk Telefon : 48221165922
E-mail: pl@nmdsupport.com
Rejestracja : R.C.S. POINTEPITRE TMC 539 695 510
VAT: FR539 695 510 00021 .

Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu multimedialnego , będącego serwisem subskrypcyjnym, stanowiącym świadczenie dodatkowe (do usługi telekomunikacyjnej), w ramach usługi o podwyższonej opłacie, przeznaczonego na telefony komórkowe (‘Usługi’). Serwis (‘Serwis’ lub ‘Serwis MT’) umożliwia Streaming wideo dla dorosłych portal.

2. Organizatorem serwisu jest z siedzibą w , zarejestrowany w rejestrze (zwany dalej Organizatorem). Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby. Adres e-mail: .

3. Z Usług oraz z określonego w niniejszym Regulaminie Serwisu MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach, wynikających z Regulaminu bądź zamieszczonych na stronie www lub innych materiałach dotyczących Serwisu. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Usług subskrypcji otrzymywania odpłatnych SMS-ów MT. Z Serwisu MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych lub innych urządzeń posiadających aktywną kartę SIM w sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), P4 Sp. z o.o. (PLAY) lub Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS), działających w systemie Android, Windows Phone lub iOS .

4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

6. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu i świadczonych w Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisu MT i świadczonych Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisie treści może stanowić samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

8. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisu treści, w szczególności Obiektów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonym w ust. 6 powyżej oraz art. IV ust. 2 niniejszego Regulaminu. W szczególności utwory (Obiekty Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody , za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.

9. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

a. SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

b. SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość SMS, która zostaje wysłana do Użytkownika w określonych częstotliwościach, w wykonaniu złożonego wcześniej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, a Użytkownik ponosi koszt otrzymania każdej takiej wiadomości.

c. Rejestracja – zamówienie (aktywacja) Usługi, poprzedzona uzyskaniem przez Użytkownika informacji o Serwisie i wyrażeniem odpowiednich zgód, w trybie opisanym w art. II poniżej, przy czym aktywacja Usługi następuje poprzez wpisanie na stronie WWW lub WAP promującej Serwis (dalej nazywaną ‘Stroną WWW lub WAP’) numeru telefonu Użytkownika (‘Numer MSISDN’) i potwierdzenie zamówienia poprzez wpisanie na Stronie WWW lub WAP kodu PIN otrzymanego na ten Numer MSISDN lub poprzez wysłanie SMSa na specjalny numer dostępowy, zgodnie z art. II ust. 1 Regulaminu.

d. Serwisy lub Serwisy MT lub Serwis – serwis subskrypcyjny, w ramach którego, do momentu dezaktywacji Serwisu przez Użytkownika, świadczone są Usługi polegające na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMS-ów MT w określonych częstotliwościach oraz na zapewnieniu Użytkownikom możliwości cyklicznego otrzymywania określonych treści, dostępów do serwisu czy Obiektów Multimedialnych, określonych w art. I ust. 1 Regulaminu.

e. Obiekty Multimedialne - oznacza wszelkiego rodzaju treści cyfrowe o charakterze multimedialno-rozrywkowym, nie zapisane na materialnym nośniku, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach Serwisów MT, w tym: tapety, grafiki, muzyka/Mp3, video itp. Obiekty Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Postanowienia dotyczące Obiektów Multimedialnych stosuje się odpowiednio do innych treści, jeśli są dostępne w ramach Serwisu zgodnie z art. I ust. 1 Regulaminu, chyba ze z Regulaminu bądź ich charakterystyki wynika inaczej. Pobranie Obiektu Multimedialnego jest możliwe za pośrednictwem unikalnego linku. Nie ma możliwości przenoszenia linku (Obiektu Multimedialnego) na inne urządzenia.

f. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu MT na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

g. WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

h. Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego abonentów dostępne są Usługi.

10. Udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisów MT treści, w szczególności Obiekty Multimedialne, stanowią treści cyfrowe nie zapisane na materialnym nośniku. Jeżeli Użytkownik rozpocznie korzystanie z Serwisu MT (otrzyma pierwszą wiadomość SMS MT), Użytkownik nie będzie miał prawa do odstąpienia od umowy o udostępnianie Serwisu, pod warunkiem, iż Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług Serwisu MT przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdził, że zdaje sobie sprawę z utraty prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. II ust. 5 pkt. 2) Regulaminu.

II. Rejestracja i dostęp do Serwisu

1. W celu skorzystania z Serwisu MT użytkownik powinien dokonać odpowiedniej Rejestracji, zgodnie z dokładną instrukcją zamieszczoną na Stronie WWW lub WAP. Aktywacja Serwisu następuje po potwierdzeniu przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i wyrażenia innych zgód, o których mowa w ust. 5 pkt. 2) poniżej, z chwilą wpisania przez Użytkownika na Stronie WWW lub WAP odpowiedniego kodu PIN, otrzymanego przez Użytkownika na Numer MSISDN telefonu komórkowego Użytkownika podany przez niego na Stronie WWW lub WAP bądź poprzez wysłanie z telefonu (Numeru MSISDN Użytkownika) wiadomości SMS na wskazany na Stronie WWW lub WAP specjalny numer dostępowy, o podanej na Stronie WWW lub WAP treści.

2. W ramach usługi użytkownik będzie otrzymywać raz w tygodniu SMS MT w dniu, w którym użytkownik subskrybował usługę. Na przykład jeśli użytkownik rozpoczął subskrypcję usługi w środę, to będzie otrzymywać wiadomości SMS MT co środę. Częstotliwość otrzymywania SMS MT i związane z nimi opłaty będą również podane na Stronie WWW lub WAP.

3. Przy aktywacji Serwisów za pośrednictwem numeru dostępowego należy zwrócić uwagę na spację, która powinna zostać umieszczona pomiędzy słowem START a treścią komendy dla danego Serwisu, umieszczonej na Stronie WWW lub WAP.

4. Wysłanie wiadomości na numer dostępowy wskazany na Stronie WWW lub WAP jest nieodpłatne.

5. W ramach Rejestracji, przed dokonaniem aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, Organizator udostępni Użytkownikowi na Stronie WWW lub WAP następujące informacje oraz możliwości:
1) Organizator poda Użytkownikowi co najmniej informacje dotyczące: i. głównych cech (przedmiotu) Serwisu i sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem, ii. oznaczenia Organizatora jako przedsiębiorcy, iii. wysokości opłat za każdy SMS MT otrzymywany w ramach Serwisu, częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT oraz łącznej wysokości opłat dla okresu miesięcznego, jak również informację o dodatkowych opłatach WAP, o których mowa w art. III ust. 4 poniżej , iv. czasu trwania umowy oraz możliwości rezygnacji z Serwisu MT w każdym czasie oraz bez dodatkowych opłat i sposobu jego dezaktywacji;

2) Organizator poprosi Użytkownika o potwierdzenie, iż Użytkownik: i. zdaje sobie sprawę, że zamówienie Serwisu MT pociąga za sobą obowiązek zapłaty; ii. wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług Serwisu MT przed upływem terminu na odstąpienie od umowy; iii. jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia; iv. potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Po wyraźnym potwierdzeniu przez Użytkownika oświadczeń wskazanych w ust. 5 pkt. 2) powyżej oraz po dokonaniu aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, Użytkownik otrzyma nieodpłatną wiadomość SMS zawierającą: informację o koszcie danej subskrypcji Serwisu MT i częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT, opis, jak zrezygnować z zamówionej subskrypcji oraz link do niniejszego Regulaminu, stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy o Serwis MT i zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik otrzyma również pierwszą płatną wiadomość SMS MT w ramach subskrypcji, zawierającą treść Serwisu lub zawierającą link do strony WAP, skąd Użytkownik będzie mógł pobrać jeden z prezentowanych Obiektów Multimedialnych.

7. W przypadku, jeśli skorzystanie z danego Serwisu będzie wymagało sprzętu (w tym telefonu) o szczególnych funkcjonalnościach, jeśli Obiekty Multimedialne nie będą interoperacyjne z niektórymi typami telefonów i w innych tego typu sytuacjach dotyczących funkcjonalności treści cyfrowych bądź ich interoperacyjności z telefonem bądź innym sprzętem lub oprogramowaniem, Organizator przekaże Użytkownikowi jasne informacje w tym zakresie na Stronie WWW lub WAP, umożliwiając Użytkownikowi zapoznanie się z nimi przed dokonaniem aktywacji Serwisu.

8. Od momentu zamówienia Serwisu, Użytkownik będzie otrzymywał w dniach i godzinach określonych w ust. 2 powyżej, aż do czasu dezaktywacji Serwisu, płatne wiadomości SMS MT zawierające zamówione treści lub link do strony WAP, skąd będzie mógł pobrać jeden z prezentowanych Obiektów Multimedialnych.

9. Dezaktywacji Serwisu można dokonać w każdym czasie wysyłając SMS o treści STOP TAK, lub STOP SEX na numer specjalny wskazany na Stronie WWW lub WAP oraz w wiadomości SMS wysłanej do Użytkownika po aktywacji Serwisu

III. Opłaty w Serwisie

1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Serwisu.

2. Wiadomość SMS dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z Numeru MSISDN Użytkownika, z którego został wysłany SMS aktywujący Serwis bądź który został podany na Stronie WWW lub WAP w ramach Rejestracji.

3. Opłaty są pobierane przez Operatorów. Sposoby i terminy zapłaty zależą od treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem i są regulowane taką umową.

4. Opłata za Usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

IV. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisu oraz Usług

1. W celu skorzystania przez Użytkownika z Usługi i pobrania Obiektu Multimedialnego (bądź skorzystania z innej treści dostępnej w ramach Serwisu) Użytkownik powinien:

a. zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności miał włączoną możliwość transmisji danych i odbierania wiadomości WAP Push);

b. upewnić się przed pobraniem danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilności (interoperacyjności) Obiektu Multimedialnego z modelem telefonu, na który Obiekt ten ma zostać odebrany, ściągnięty czy odtwarzany, przy czym jeśli dany Serwis MT będzie miał w tym zakresie ograniczenia, zostaną one wskazane Użytkownikowi w wyraźny sposób przed zamówieniem Serwisu;

c. zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Obiektu Multimedialnego.

2. Użytkownik uzyskujący Obiekt Multimedialny w ramach Usług ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie pobrania Obiektu Multimedialnego udostępnianego jako plik mobilny do telefonu komórkowego lub innego urządzenia końcowego, o którym mowa w art. I ust. 3 Regulaminu i jego zapisu w pamięci urządzenia w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Obiektu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie danego Obiektu Multimedialnego oraz w informacji przekazywanej Użytkownikowi zgodnie z art. II ust. 5 pkt. 1) Regulaminu). Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Obiektów Multimedialnych wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektów Multimedialnych w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

V. Jakość Usług i reklamacje

1. Organizator zapewnia, iż Usługi, w tym Obiekty Multimedialne, będą udostępnione Użytkownikowi w sposób należyty i wolny od wad.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za należytą realizację Serwisu na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania. Reklamacje powinny być składane pocztą elektroniczną na adres e-mail: lub pisemnie na adres siedziby spółki z dopiskiem „Reklamacja - ”. W razie pytań infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: .

4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, oraz dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej).

5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy wskazany uprzednio przez Użytkownika w reklamacji.

6. Organizator nie przewiduje świadczenia usług posprzedażnych.

7. Organizator oświadcza, iż przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego treść jest dostępna na stronie www.smsc.pl/kdp.

8. Organizator nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych w związku z zamówieniem i korzystaniem z Serwisów MT.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie http://pl.playporn.mobi/terms.php

2. W związku z funkcjonowaniem serwisów Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych Numer MSISDN telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisu. Organizator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego Numeru MSISDN.

3. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm ). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Dane te mogą być również przetwarzane na zlecenie administratora przez Mobiltek S.A., z siedzibą w Krakowie, 31-060, ul. Gazowa 16 i przez Cructiq AG z siedzibą w Baar Lindenstrasse 2, 6340 Szwajcaria, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane Uczestników będą przetwarzane w zakresie oraz celu niezbędnym do wykonania Usługi (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie Usługi wynika z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: umieszczając w treści żądanie wraz z Numerem MSISDN. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w art. I ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Spory wynikające z umowy o udostępnianie Serwisów MT będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.

Załącznik

zwa Usługi PLAYPORN
Komenda aktywująca Usługę przenośny
Numer specjalny dla celów zamawiania i deaktywowania Usługi 60593
Komenda deaktywująca Usługę STOP SEX

STOP TAK
Częstotliwość i godzina wysyłania wiadomości SMS przez Dostawcę 1 razy w tygodniu
(nieograniczony dostęp do momentu deaktywacji)
Koszt jednostkowy Subskrypcji tygodniowo 23,37 zl na tydz od otrzymanego SMS-a (ceny zawierają podatek VAT)

PRIVACY

Usługodawca przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności jego użytkowników. Dlatego stworzyliśmy odrębną politykę prywatności, która jest integralną częścią ogólnych i szczegółowych Warunków i dodatkowe postanowienia dotyczące Usługodawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawcy w związku z "danych osobowych", "informacje finansowe" lub "informacje demograficzne i wykorzystania" ("Informacje") mogą zbierać i edytować. Korzystając z Service Provider przyjmujesz niniejszej polityki prywatności, prawa autorskiego oraz ogólnych i szczegółowych warunkach. Jeśli nie mogą dojść do porozumienia, nie musi korzystać z naszego serwisu. Chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, Polityka prywatności Warunki ogólne i specjalistyczne, Prawo autorskie i mają zastosowanie do wszystkich nowych aplikacji, z którymi obecny Usługa jest dłuższy lub ulepszonych. Dlatego wskazane jest, aby regularnie czytać te strony. Strona internetowa i strony WAP ("Witryny") jest własnością i jest zarządzana przez Dostawcę ("my" lub "nas").

Zmiany Polityka prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności,Prawo autorskie iogólne i szczególne warunki , w dowolnym czasie , rozszerzenie lub ograniczenie . Ponieważ wszelkie zmiany będą publikowane na tych stronach , zaleca się regularne czytanie na tych stronach . Dalsze korzystanie z Usługi i korzystania z wszelkich zmian oznacza to, że zgadzasz się na takie zmiany.

Informacje, które zbieramy

Możemy gromadzić i przetwarzać " dane osobowe " ( informacje , które mogą być wykorzystane do kontaktu nagrywanie , takich jak imię i nazwisko , ( pocztowy) adres, numer telefonu, adres e-mail i MSISDN ( stacja ruchoma Zintegrowany cyfrowy numer sieci usług ) i / lub dane dotyczące odbierania wiadomości SMS lub wysłane przez Dostawcę , " informacje finansowe " ( tzn numery kart kredytowych , informacje na temat numerów kont bankowych i haseł ) lub "informacje demograficzne i wykorzystanie " ( informacji , które dostarczają lub które zbieramy która jest osobista lub charakter finansowy , ale niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zapłaty za nasze usługi, takie jak charakter usług, marki i modelu telefonu komórkowego , daty rozpoczęcia , zakończenia i czas trwania korzystanie z serwisu , rodzaj przeglądarki, której używasz , przeglądanie stron internetowych i wzorców adres IP) , w związku z Usługą . Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych , danych finansowych i / lub informacji demograficznych i użytkowania ( " dane " ) , wskazując, operatorem sieci komórkowej i / lub usługodawcą bramy , aby zapewnić pobieranie opłat . Takie informacje gromadzone mogą być zatrzymane przez Sprzedającego i przetwarzane w kraju, w którym dostawca lub jego przedstawiciele prowadzą zrobione z nim w grupie . Korzystając z Usługi , wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie swoich danych .

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Usługodawca dostarcza Państwu szerokiej gamy online i mobilnej rozrywki i treści informacyjnych za pośrednictwem Serwisu. Będziemy korzystać z danych osobowych w celu dostarczenia naszego serwisu oraz Zespołem Obsługi Klienta. Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez nas do odpowiedzi na pytania, przetwarzanie transakcji i dla przesłania oferty, ulepszeń i za promowanie naszego Serwisu za pośrednictwem wiadomości SMS oraz za pośrednictwem witryny. Chyba że wyraźnie poinformować nas nie możemy korzystać z danych osobowych w celu skontaktowania się z Tobą naszych usług, produktów, aspekty usługi, które uważasz, interesuje się nią, lub do innych celów w zakresie wprowadzonych od czasu do czasu stać. Możemy również korzystać z danych osobowych w celu nawiązania kontaktu z wami na temat korzystania z naszych witryn lub zmian w Polityce prywatności, praw autorskich, polityki ogólnych i szczegółowych Warunków lub innych warunków odnoszących się do naszej relacji z Ciebie i Twojego korzystania z naszej witryny. Ponadto, możemy korzystać z informacji w celu ulepszenia zawartości i nawigacji na naszej stronie internetowej lub do innych celów wewnętrznych. Wreszcie, zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych z innymi partnerami biznesowymi, którzy kontaktują chcesz wziąć dotyczące ich produktów i usług, a może chcesz zaoferować możliwość zakupu tych produktów i usług. NIEKTÓRE STANY nie pozwalają nam do wysyłania wiadomości tekstowych OGŁOSZENIA DO CIEBIE bez uprzedniej wyraźnej zgody. W związku z tym może być, że mogą nie mieć znaczenia dla Ciebie, jeśli zdecydujesz się na "opt-out" w odniesieniu do nas dzielenie danych osobowych z partnerami biznesowymi w celach komercyjnych, prosimy o poinformowanie nas o tym w chwili udzielenia nam informacji osobistych. W przypadku możesz zmienić zdanie w późniejszym czasie, należy wysłać e-mail na adres podany w Serwisie lub poprzez Serwis oznajmiłem wam. Możesz również zadzwonić do naszego biura obsługi, które można znaleźć w Szczegółowych Warunkach, a my już nie będzie udostępniać danych osobowych osobom trzecim. Chcielibyśmy podkreślić, że delecje informacji osobistych lub zmienić preferencje nie będą skuteczne natychmiast. Używamy nieosobistych informacji do osoby, do celów wewnętrznych i nam pomóc, oferując usługę i interakcji z odwiedzających naszych stronach. Zastrzegamy sobie również prawo do nie informacji umożliwiających identyfikację osoby indywidualizować i dostosować usługi dla Ciebie i wysłać Ci kierowanych reklam na podstawie wyszukiwania słów kluczowych. Możemy również połączyć zebrane informacje osobom trzecim lub publicznie dostępnych danych z danymi. Po zalogowaniu się do serwisu lub do korzystania z innych aspektów usługi, zbieramy swój numer telefonu komórkowego i tożsamość operatora sieci komórkowej. Korzystając z Usługi, użytkownik zgadza się, że to nasi partnerzy i strony trzecie, aby podać swój numer telefonu komórkowego, jeżeli jest to niezbędne do realizacji transakcji. Osoby trzecie mogą składać się z operatorów sieci komórkowych i / lub usługodawców bramy stosowane przez usługodawcę do przetwarzania transakcji. Możemy korzystać osoby trzecie zatrudnianych przez nas, aby pomóc nam zaoferować usługi dla Ciebie, takich jak zezwolenia transakcji i możemy podzielić się informacjami z tych wykonawców tych ograniczonych celów. Jeśli są sprzedawane lub połączyła się z inną spółką lub jest w stanie upadłości, niektóre lub wszystkie dane będą przekazywane osobom trzecim. Wreszcie możemy ujawnić swoje dane do niektórych stron, jeśli wymagane przez prawo lub gdy bezpieczeństwo Usługodawcy lub użytkowników Serwisu gwarantuje w ten sposób.

ciastka

Aby zwiększyć swoje doświadczenie z naszej strony, możemy użyć "cookies" na stronach internetowych. Cookies to pliki, które przenoszą na dysku twardym komputeraza pomocą przeglądarki internetowej, aby umożliwić naszym systemów rozpoznaćprzeglądarkę i dostarczyć komputer z pewnych cech. Cookies nie jest w staniepowiedzieć nam swój adres e-mail lub innych danych osobowych, chyba że zdecydujesz się podać nam informacji, na przykład poprzez rejestrowanie Witryny.Jednakże, jeśli jesteś klientem naszego i przedstawić stronę z danymi osobowymi,informacje te mogą być powiązane z danymi przechowywanymi w pliku cookie.Używamy cookies, aby wspierać korzystanie z witryny oraz do poprawy treści i ofert nanaszej stronie internetowej. Przykład, może korzystać z plików cookie w celu personalizacji odwiedzin naszej witryny (np, aby rozpoznać, kiedy wrócisz do naszej strony). Możesz modyfikować swoją przeglądarkę odrzucenie ciasteczek z nas lubinnych dostawców witryny będą odrzucane. Zajrzyj do sekcji "Pomoc" w przeglądarceaby uzyskać więcej informacji. Należy jednak pamiętać, że niektóre strony naszychwitryn są dostępne tylko za pomocą plików cookie i podobnych plików i trzeba mieć świadomość, że blokowanie plików cookie i podobnych plików może uniemożliwićdostęp do niektórych z naszych treści lub usług.

18+ i starszych

Ani usługi ani Witryny są przeznaczone do użytku przez dzieci. Może się zdarzyć, że przypadkowo poinformował zebrać osobowych użytkowników, którzy jeszcze nie osiągnęły wieku określonego w Szczegółowych Warunkach. Dane zostaną usunięte.

lewo

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca nie kontroluje takich witryn i nie ponosi odpowiedzialności za jego lub dla wszelkich usług, reklamy, produktów lub innych materiałów znajdujących się na tych stronach dostępności.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności ani odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z lub spowodowane przez innego użytkownika odnoszących się do powyższego. Dostęp i korzystanie z tych stron, w tym ich treści, to wyłącznie na własne ryzyko.

bezpieczeństwo

Ochrona Twoich danych jest dla nas ważne. Używamy technologii standardowej przemysł do ochrony bezpieczeństwa informacji. Niestety, nie ma gwarancji, że 100% transmisji danych za pośrednictwem Internetu, a przez sieć komunikacji ruchomej, są bezpieczne. W rezultacie, chociaż my zrobimy wszystko, aby chronić informacje, nie możemy zagwarantować, że przesłane informacje są całkowicie bezpieczne z nami.

Dostęp do danych

Dostawcy daje możliwość dzielenia danych osobowych, które podane do nas, aby zmienić lub usunąć lub zmienić swoje preferencje, wysyłając e-mail na adres podany w Szczegółowych Warunkach, które wskazują ci czy chcesz usunąć swoje dane z naszej bazy danych lub zrezygnować z komunikacji z nami lub jeśli chcesz zrezygnować z pragnienia komunikacji z osobami trzecimi. Możesz również skontaktować się z nami pod numerem obsługi klienta, które znajdą Państwo w Szczegółowych Warunkach.Usunięcie danych lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Usługodawcy lub osób trzecich zapewnia, że dane zostaną usunięte tylko z naszej bazy danych w celu zatrzymania przyszłe wiadomości od nas i od takich osób trzecich. Skreślenia nie odnoszą się do informacji już zebranych, że może już wspólnie z osobami trzecimi, w sposób opisany w Polityce Prywatności. Zalecamy skontaktować się bezpośrednio z tych stron trzecich do usunięcia danych osobowych, które mogą wykorzystać w celu nawiązania kontaktu z tobą

kontakt

Możesz skontaktować się z nami na wszelkie pytania i / lub uwagi dotyczące naszej polityki prywatności.